Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN YOU.FO B.V.

  1. Definities
In deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) wordt verstaan onder:
YOU.FO: de besloten vennootschap YOU.FO B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam;
Cliënt: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie YOU.FO een Overeenkomst aangaat of met wie YOU.FO in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen YOU.FO en Cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf gezien, alle handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;
Producten: alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Order: iedere opdracht van Cliënt aan YOU.FO in welke vorm dan ook.
  1. Toepasselijkheid
2.1           Deze Voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle overige (rechts)handelingen van YOU.FO en Cliënt.
2.2         Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling zich daartegen verzet, is het bepaalde in deze Voorwaarden mede of overeenkomstig van toepassing op Overeenkomsten waarbij YOU.FO niet optreedt in zijn hoedanigheid van verkoper van Producten.
2.3         De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van bedingen van Cliënt wordt door YOU.FO uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4         Bij eventuele onduidelijkheid over de inhoud en betekenis van deze Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekstversie ervan ten opzichte van de andere, vertaalde tekstversies.
3.           Offertes, totstandkoming van Overeenkomsten en aanduidingen van Producten
3.1          Een offerte of prijsopgave bindt YOU.FO niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Cliënt.
3.2         Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover YOU.FO een Order van Cliënt schriftelijk aanvaardt of indien door YOU.FO uitvoering aan een Order wordt gegeven. Indien YOU.FO op verzoek van Cliënt enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Cliënt YOU.FO daarvoor betalen conform de alsdan bij YOU.FO geldende tarieven.
3.3          Alle opgaven door YOU.FO van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen van de Producten waaronder monsters, tekeningen en modellen zijn met zorg gedaan maar YOU.FO staat er niet voor in dat zich geen afwijkingen voordoen.
4.            Wijzigingen en aanvullingen
4.1          Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
4.2         Wanneer een wijziging of aanvulling als bedoeld in 4.1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.
4.3         Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling van YOU.FO aan Cliënt worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 14 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag van de mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.
5.            Prijzen
5.1          Alle prijzen van YOU.FO zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij anders overeengekomen, komen ten laste van Cliënt de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen almede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Producten en het transport daarvan.
5.2         Indien op enig moment een verandering optreedt van de factoren die op de prijs van de Producten van invloed zijn – zoals onder meer aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- en uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen – heeft YOU.FO het recht deze aan Cliënt door te berekenen dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst geeft Cliënt het recht de Overeenkomst op die grond te ontbinden. YOU.FO is niet aansprakelijkheid voor enige schade die door deze wijziging dan wel ontbinding ontstaat en zal ontstaan.
6.            Betaling
6.1          Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder aftrek, verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum aan YOU.FO betalen. YOU.FO kan te allen tijde voorschotbetalingen met betrekking tot de te leveren Producten van Cliënt verlangen. 
6.2         Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt in verzuim. In dat geval, alsook in het geval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Cliënt, zijn alle vorderingen van YOU.FO op Cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en daarmee direct samenhangende Overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.
6.3         Cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend indien daartegen niet binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
6.4         Indien betaling na ommekomst van een daartoe nader gestelde termijn uitblijft, is Cliënt aan YOU.FO verplicht tot het betalen van buitengerechtelijke kosten die, reeds nu voor alsdan, worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 100,-- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gebleven factuur, alles uitgezonderd omzetbelasting.   
6.5         Betalingen door Cliënt strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgende van ouderdom de openstaande hoofdsommen.
7.            Aflevering; termijn en risico-overgang
7.1          De door YOU.FO opgegeven afleveringstermijn is geen fatale termijn en is slechts indicatief. De termijn is gebaseerd op onder meer de tijdige en deugdelijke nakoming van door YOU.FO met derden gemaakte afspraken.
7.2         De afleveringstermijn gaat niet eerder in dan op de datum van de schriftelijke aanvaarding van de Order door YOU.FO.  
7.3          Bij overschrijding van de termijn heeft Cliënt geen recht op enige schadevergoeding dienaangaande.
7.4          YOU.FO heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
7.5          Alle afleveringen geschieden – behoudens andersluidende afspraak – af fabriek. Zelfs indien YOU.FO de verpakking en/of het laden en/of het transport voor Cliënt organiseert, is het risico en zijn de kosten voor Cliënt, behoudens andersluidende afspraak.
8.            Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Cliënt nadat deze alle vorderingen van YOU.FO betreffende de tegenprestatie voor door YOU.FO aan Cliënt krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of krachtens een zodanige Overeenkomst tevens ten behoeve van Cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, heeft voldaan.
 
9.            Inspectie en klachten
9.1          Cliënt is verplicht om de Producten, direct na aankomst op de plaats van bestemming of indien dit eerder is, na ontvangst door of namens hem, te (laten) inspecteren.
9.2         Indien de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dient Cliënt YOU.FO daarvan onverwijld – en in ieder geval binnen 5 dagen na aankomst dan wel, indien het gebreken betreft die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, onverwijld na die constatering – schriftelijk kennis te geven.
9.3         Voldoet Cliënt niet aan voornoemde verplichting, dan gaan alle mogelijkheden verloren die rechtens (zouden) voortvloeien uit het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt.
9.4         Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 jaar na de overeenkomstig het tweede lid gedane kennisgeving.
10.          Overmacht
10.1         Onder overmacht van YOU.FO wordt verstaan elke van de wil van YOU.FO onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van YOU.FO kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien of voorzienbaar was.
10.2        Tot die omstandigheden genoemd in 10.1 worden in ieder geval gerekend: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, uitsluiting, embargo, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van YOU.FO als bij derden van wie YOU.FO de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.
10.3        YOU.FO kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, is YOU.FO gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de Overeenkomst een einde zonder dat YOU.FO of Cliënt schadevergoeding of enig andere prestatie van elkaar kunnen vorderen.
10.4      Indien YOU.FO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is YOU.FO gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is Cliënt gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
11.           Aansprakelijkheid
              Behoudens opzet of grove schuld van YOU.FO of haar leidinggevend personeel, is YOU.FO jegens Cliënt niet aansprakelijk voor enige schade. De totale aansprakelijkheid van YOU.FO jegens Cliënt – in of buiten contract – is beperkt tot het daadwerkelijk uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering aan YOU.FO uitgekeerde bedrag dan wel, bij gebreke van enige dekking, het totaal aan Cliënt in rekening gebrachte bedrag met betrekking tot de betreffende (meest recente) Overeenkomst met een maximum van EUR 5.000,--.   
12.          Ontbinding
YOU.FO is in ieder geval gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, de bedrijfsvoering staakt, (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. YOU.FO is alsdan niet tot enige schadevergoeding gehouden.
13.           Intellectueel eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de Producten berusten uitsluitend bij YOU.FO en/of haar licentiegevers. Cliënt zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.
14.          Toepasselijk recht en geschillen
14.1         Op alle Overeenkomsten en Orders is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht en internationaal materieelrecht, waaronder het Weens Koopverdrag.
14.2        Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.